Klokkenluiderregeling

Algemeen

Ingevolge art. 32 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) dient een accountantsorganisatie te beschikken over een klokkenluiderregeling.

Art. 32 VAO

1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.

2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

Definities

In deze klokkenluiderregeling worden de volgende definities gehanteerd:

  • Accountantsorganisatie: Vissers Konings Accountants N.V. - Medewerker: alle medewerkers die werkzaam zijn of verbonden zijn aan de accountantsorganisatie
  • Vertrouwenspersoon: de persoon die is aangesteld in het kader van deze klokkenluiderregeling
  • Externe derde: iedere persoon of organisatie niet zijnde de accountantsorganisatie of één van haar medewerkers
  • Melder: medewerker of externe derde die een melding doet als bedoeld in de klokkenluiderregeling

Reikwijdte

Deze klokkenluiderregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

A. handelingen die leiden tot strafbare feiten door de accountantsorganisatie of haar medewerkers;

B. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet en regelgeving door de accountantsorganisatie of haar medewerkers;

C. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door de accountantsorganisatie of haar medewerkers;

D. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;

E. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;

F. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van de accountantsorganisatie dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluiderregeling. Het verschil met de hiervoor genoemde richtlijnen hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluiderregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

Procedure

1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluiderregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon.

2. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats via info@vissers-konings.nl.

3. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres.

4. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 1 week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.

5. a. Indien sprake is van een situatie genoemd onder A en E, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de directeur. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder. b. Indien sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving informeert de vertrouwenspersoon de compliance officer.

6. Bij het informeren van de directeur en compliance officer als bedoeld in de punten 5a en 5b maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend.

7. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.

8. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met de compliance officer met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht. Het bestuur van de accountantsorganisatie garandeert, dat medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluiderregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen de accountantsorganisatie, dan wel zijn/haar carrière.

Werking en publicatie

  1. Deze regeling treedt in werking per 5 juni 2013 en vervangt de regeling van 1 februari 2011. De regeling kan door de directie van Vissers Konings Accountants N.V. worden gewijzigd.
  2. Deze klokkenluiderregeling zal worden gepubliceerd op de website van Vissers Konings Accountants N.V., www.vissers-konings.nl.

Nieuws

Vissers Konings fuseert met de Schipper Groep

Accountants- en belastingadvieskantoor Vissers Konings heeft besloten haar praktijk te fuseren met de Schipper Groep. lees meer

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België. Het belastingverdrag met België wijst het heffingsrecht

Lees meer

Email: *
* Verplichte velden